fbpx
Inveclean

Všeobecné obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

(1) Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) bližšie upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s poskytovaním servisných služieb a kúpou a predajom tovaru spoločnosťou Investav s.r.o. , so sídlom Budatínska 16A, 851 06 Bratislava, IČO: 55912222, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, odd. Sro, vl.č.174506/B, (ďalej len „Investav“) a jej zákazníkov (ďalej len „Zákazník“).

(2) VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy o poskytovaní servisných služieb (zmluva o dielo) a kúpnej zmluvy uzatvorenej na základe objednávky Zákazníka potvrdenej spoločnosťou Inveclean (ďalej len „Zmluva“).

II. Objednávka a uzatvorenie Zmluvy

(1) Objednávku servisných služieb a/alebo tovaru je možné vykonať prostredníctvom internetovej stránky spoločnosti Investav, telefonicky alebo e-mailom.

(2) Samotná zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu spoločnosti Investav zákazníkovi s jeho návrhom – objednávkou servisných služieb alebo tovaru.

(3) Akákoľvek zmena alebo zrušenie takto uzatvorenej Zmluvy je možná len na základe dohody Investav a Zákazníka alebo z dôvodu vyplývajúceho z platnej právnej úpravy.

(4) Na základe zmluvy o dielo, predmetom ktorej je poskytnutie služieb, uskutoční Investav servisnú službu pre Zákazníka.

III. Práva a povinnosti zmluvných strán

(1) Spoločnosť Investav je povinná najmä:

  • dodať Zákazníkovi objednaný tovar alebo poskytnúť službu riadne a včas,
  • zabezpečiť dodanie tovaru alebo služby tak, aby pri dodaní nedošlo k poškodeniu,

(2) Dodávateľ má právo na zaplatenie kúpnej ceny riadne a včas.

(3) Zákazník je povinný najmä:

  • včas prevziať tovar alebo službu na dohodnutom mieste,
  • zaplatiť spoločnosti Investav dohodnutú odplatu za tovar alebo službu v lehote splatnosti.

(4) Zákazník má právo na dodane tovaru alebo poskytnutie služby spoločnosťou Investav riadne a včas.

IV. Odplata, platobné podmienky

(1) Ceny produktov/služieb zverejnené na internetovej stránke www.inveclean.sk sú aktuálne a platné. Cena uvedená v Zmluve je konečná.

(2) Zákazník má povinnosť zaplatiť Investav odplatu dohodnutú v kúpnej zmluve/zmluve o dielo v dohodnutej lehote splatnosti, najneskôr však pri dodaní tovaru alebo služby.

(3) Platba sa uskutočňuje osobne na zákazke.

(4) Spoločnosť Investav si vyhradzuje právo zmeniť cenu tovaru/služby uverejnenú na stránke www.inveclean.sk. Spoločnosť Investav vydá Zákazníkovi doklad o predaji tovaru alebo o poskytnutí služby v prípade vyžiadania.

V. Dodacie podmienky

(1) Investav sa zaväzuje dodať Zákazníkovi objednaný tovar alebo poskytnúť službu v lehote stanovenej v konkrétnej Zmluve v závislosti od druhu tovaru alebo druhu a rozsahu poskytovaných služieb. Investav môže vo výnimočných prípadoch termín plnenia predĺžiť, musí však bezodkladne na túto zmenu Zákazníka upozorniť, či už emailom, alebo telefonicky.

(2) Za splnenie termínu plnenia sa považuje dodanie predmetu plnenia Zákazníkovi vo výdajnom mieste Investav alebo odovzdanie povereným pracovníkom Investav v mieste plnenia alebo odovzdanie predmetu plnenia prvému tuzemskému dopravcovi.

(3) Zákazník je povinný prevziať tovar/službu v mieste dohodnutom v Zmluve a to osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby.

(4) V prípade, že Zákazník tovar alebo službu prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu, spoločnosť Investav nemá povinnosť uznať neskoršie reklamácie.

VI. Osobitné podmienky

(1) Podmienky reklamácie a zodpovednosť spoločnosti Investav sa riadia príslušnými ustanoveniami Reklamačného poriadku spoločnosti Investav a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

VII. Odstúpenie od zmluvy

(1) Zákazník je oprávnený odstúpiť od Zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný. Zákazník môže odstúpiť od Zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie. Ak zákazník odstúpi od Zmluvy, ruší sa tým aj každá prípadná doplnková Zmluva s ňou súvisiaca.

(2) Zákazník nemôže odstúpiť od Zmluvy, od ktorej neumožňuje odstúpiť zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

(3) Právo na odstúpenie od Zmluvy je Zákazník povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, resp. iným spôsobom stanoveným zákonom. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak je oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslané najneskôr v posledný deň lehoty.

(4) Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva (resp. zmluva o poskytovaní služby) ruší od začiatku. V súlade s ust. §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže Zákazník uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy resp. záväznej objednávky bolo dodanie po častiach) a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.

(5) Zákazník je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu spoločnosti Investav. Tovar je možné môžete vrátiť aj osobne v priestoroch spoločnosti Investav. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru k nám na prevádzku znáša Zákazník. Tovar je potrebné vrátiť kompletný, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný, inak Zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

(6) Odplata sa vracia Zákazníkovi najneskôr do 14 dní na účet, ktorý Zákazník uviedol, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Kúpnu cenu nie je povinná spoločnosť Investav vrátiť skôr, ako je vrátený doručený tovar.

VIII. Záverečné ustanovenia

(1) Právny vzťah medzi spoločnosťou Investav a Zákazníkom sa riadi ustanoveniami zmluvy o dielo a/alebo kúpnej zmluvy, týmito VOP a príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

(2) Spoločnosť Investav si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto VOP. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.inveclean.sk
Právne vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy sa spravujú vždy VOP účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

Právne vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy sa spravujú vždy VOP účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

(3) Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 1.6.2020 .

S pozdravom, Tomáš Chovanec – Investav s.r.o.
Web: www.inveclean.sk
Tel: +421 910 100 717
IČO: 55912222